فرهنگ دبی ریشه مستحکمی در سنت اسلامی اعراب دارد. در حقیقت اسلام چیزی بیش از یک سنت می باشد. این شیوه زندگی است که کلیه امور روزمره دنیوی در تمامی زمینه ها، از پوشیدن تا خوردن و آشامیدن را هدایت می نماید. بنابراین ، فرهنگ و میراث امارات متحده ارتباط نزدیکی با مذهب آن دارد.

فرهنگ و آداب و رسوم دبی

متاسفانه بنیاد گرایی اسلامی در سال های اخیر در راس رسانه ها قرار گرفته و منجر به این شده که افراد زیادی در سراسر جهان دیدگاه مبهمی به این دین داشته باشند. با این وجود، امارات خارجی ها و گردشگران را در انجام مراسم مذهبی خود آزاد گذاشته است. به عنوان نمونه، الکل در هتل ها سرو می گردد و پوشیدن لباس آزادانه است.

فرهنگ و آداب و رسوم دبی

زنان با  تبعیض کمتری مواجه بوده و بر خلاف سیاست های عربستان سعودی می توانند رانندگی کنند. همچنین مردم دبی در میان فضایل بسیارمودب و مهمان نواز بوده و مردم با بازدید کنندگان رفتاری گرم و دوستانه دارند.