مهاجران ایرانی به گونه ای در این شهر نفوذ پیدا کرده اند که که در مشاغل، معلم، استاد، مسئولان بانکی و پزشک فعالیت می کنند. حتی بسیاری از پلیس های امارات اصالتا متعلق به قسمت جنوبی ایران و استان بلوچستان هستند.

بطوریکه یک چهارم افسران پلیس در ساختمان مرکز تجارت جهانی دبی، محل ساختمان کنسولگری، به لهجه لاری سخن می گویند که یک گویش اصیل فارسی است.

حضور ایرانیان در حکومت دبی

همچنین برخی از اماراتی های قدیمی، زبان فارسی را به صورت محدود صحبت می کنند و به گویش های فارسی آشنایی دارند چرا که زمانی زبان فارسی زبان بازار داخلی دبی بود.
دولت ایران از دو حوزه در خصوص جامعه تجارت ایرانیان در دبی نفع می برد.

حضور ایرانیان در حکومت دبی
اول برعکس کردن جریان سرمایه از ایران و هدایت دوباره آن به ایران و دوم حفظ ارتباط اقتصادی بین دو کشور.
فضای تقریبا باز اقتصادی دبی و جو اجتماعی با محدویت کمتر محیط بسیار مناسبی را برای فعالیت اقتصادی و جذب بیشتر ایرانیان جهت انجام و فعالیت های بازرگانی و اقتصادی خود به این شهر را فراهم می کند. به گونه ای که هم اکنون این فعالان اقتصادی 10 درصد جمعیت دبی را تشکیل می دهد.