در دبی مدارس مختلف با امکانات گوناگون، با قیمت های مختلف و ارایه خدمات متنوع موجود است. سازمان توسعه دانش و منابع انسانی (KHDA) به طور خاص و معلوم و ویژه شرایط ورودی همچون مدارک و تست های ورودی را تعیین کرده اند. این مرکز با بازرسی های مستمر و پشت سر هم، رتبه بندی مدرسه ها را انجام داده و این رتبه بندی ها را به صورت منظم در وبسایت KHDA منتشر می کند.

مدارس در دبی

به علاوه همچنینKHDA  به شکل سالانه گزارش بازرسی مدارس را منتشر می نماید. سازمان توسعه دانش و منابع انسانی بر مبنای این رتبه بندی ها، اجازه افزایش بها را به مدارس خواهد داد.

مدارس در دبی
به عنوان نمونه در سال 2012 KHDA به مدرسه هایی که رتبه ممتاز دریافت کرده اند، اجازه افزایش 6 درصدی و به مدارسی که رتبه خوب دریافت کردند، اجازه افزایش شهریه 5/4 درصدی داد.