فرهنگ دبی ریشه مستحکمی در سنت اسلامی اعراب دارد. در حقیقت اسلام چیزی بیش از یک سنت می باشد. این شیوه زندگی است که کلیه امور روزمره دنیوی در تمامی زمینه ها، از پوشیدن تا خوردن و آشامیدن را هدایت می نماید. بنابراین ، فرهنگ و میراث امارات متحده ارتباط نزدیکی با مذهب آن دارد.

فرهنگ و آداب و رسوم دبی