رانندگی در دبی با گواهينامه بين المللی، تنها با اتومبيل اجاره ای مجاز است. برای استفاده از اتومبيل شخصی بايد گواهینامه  اماراتي داشت. جهت دريافت گذرنامه امارات بايد به شركت های تعليم رانندگی رفته و با طي 20 جلسه برای دارندگان گواهينامه بين المللی و 40 جلسه برای فاقدين گواهينامه و سپس قبولی در آزمون نهايی ، موفق به دریافت آن شد.

گواهینامه بین المللی

با داشتن  می توان به طور موقت در  كشورهايی که نام آن ها در قسمت اسامی کشورها در گواهينامه آمده است رانندگی کرد. دارنده مجوز رانندگی بين المللی با داشتن اين مجوز نمی تواند قوانين و مقررات مربوط به شرايط اقامت و يا پرداختن به شغلی كه در كشورهای مسير حركت او قابل اجرا هستند را ناديده گرفته و يا نقض کند.

گواهینامه بین المللی