در بيشتر نواحی دبی پارکينگ تعبیه شده است و مردم به ندرت در گرمای شدید تابستان فاصله زيادی را طی می نمایند. تعداد انواع پارکومترها و پارکينگ‌های با قبض در اطراف بخش های پر جمعیت تر و شلوغ تر شهر همچنان در حال افزایش است.

پارکینگ دبی1

اين نواحی شلوغ به وضوح مشخص بوده و هر ساعت يک يا دو درهم شارژ می نمایند. بهترین کا به همراه داشتن پول خرد است زيرا دستگاه تبديل اسکناس به پول خرددر دسترس نیست. به علاوه می توان از کارت‌های پيش‌ پرداخت که در فروشگاه‌ها و دفاتر پستی فروخته می شوند، استفاده نمود.

پارکینگ دبی1

با پرداخت 5.42 درهم اعتبار 50 درهمی و با 80 درهم اعتبار 100 درهمی می توان بدست آورد. همچنین می توان برچسب پارک کردن خودرو نيز خرید. کارت پارکينگ نوع الف را می توان در تمام پارکينگ‌ها استفاده نمود و کارت‌های نوع ب پارک کردن را محدود می کند.