تفاوت های عمده در سبک‌های رانندگی در دبی وجود دارد زیرا مليت‌های مختلفی در جاده‌های دبی رانندگی مي کنند. به همین دلیل نظم در مسيرها اغلب وجود نداشته و آداب سبقت گرفتن رعايت نمی شود. همچنین انحراف‌های شديد از منتهی اليه راست به چپ و برعکس ديده مي شود. 

رانندگی و تصادف در دبی

 

در موقع تصادف رانندگی هر چند جزئی و یا شديد نباید صحنه تصادف را ترک کرد و سریعا باید تصادف را به پليس راه گزارش داد. چنانچه تصادف جزئی باشد و کسی مجروح نشود بايد خودرو کنار کشیده شده و منتظر پليس ماند. در غير اين صورت به دليل ايجاد ترافيک جريمه شدن حتمی است. 

رانندگی و تصادف در دبی

نکته دیگر وجود حيوان ول‌گرد در خیابان است. اگر حيوان با خودرو  برخورد نماید و موجب مجروح شدن يا خسارت شود، صاحب آن بايد غرامت پرداخت نماید ولی چنانچه سرعت راننده خودرو زياد باشد يا راننده بی ملاحظه رانندگی کرده باشد راننده بايد خسارت پرداخت نماید.