پليس دبی سياست سختگيرانه ای را برای رانندگی در حين مستی در پيش گرفته است. اگر چنانچه کسی تصادف کرده چه مقصر باشد يا نباشد و در تست الکل خود رد شود شب را در بازداشت قبل از ارسال به دادگاه خواهد گذراند که به احتمال زياد به زندان محکوم می شود.

قوانین رانندگی در حالت مستی در دبی

به علاوه همچنین بيمه نیز بطور خودکار باطل می گردد. پليس ميزان تست‌های تصادفی با الکل را افزايش داده است. اگر چه ساختارهای زيربنايی دبی بسیار عالی است، اما استاندارد عمومی رانندگی در دبی اين چنين نيست. قابل ذکر است که امارات دارای يکی از بالاترين نرخ‌های مرگ و مير سالانه به واسطه تصادفات رانندگی می باشد.

قوانین رانندگی در حالت مستی در دبی

بر طبق گزارش های پليس دبی، هر 48 ساعت يک نفر در تصادفات کشته می شود و هر 4 ساعت نیز يک نفر زخمی می شود.