دبی دارای چشم انداز آموزشی بسیار گسترده ای است که ضمانت می نماید جوانان منطقه آماده رویارویی با چالش های محیط کار در قرن بیست و یکم خواهند شد. دبی به سرعت به سوی اقتصاد دانش محور قدم بر می دارد، از این رو اهمیت زیادی برای آموزش و پرورش قایل است.

پیشرفت آموزش عالی در دبی

یکی از این مکان ها دهکده دانش در دبی می باشد که محیطی عالی و علمی برای آموزش و یادگیری محصلین و علاقه مندان فراهم نموده است و این در صورتی است که آکادمی بین المللی دبی متعلق به دانشگاه ها و کالج ها می باشد.

پیشرفت آموزش عالی در دبی

افزایش سریع جمعیت چند فرهنگی دبی، سرمایه گذاری زیاد در آموزش و پرورش را تضمین کرده است. آموزش عالی در  امارات متحده عربی به طور اساسی در کالج های صنعتی به مرحله اجرا در می آید که 14 دانشکده دختران و پسران در سراسر امارات متحده عربی دارد.