برخی از کودکان دارای شرایط ویژه ای بوده به طوری که به تنهایی قادر به انجام کار های خود نبوده و نیازمند افرادی برای کمک می باشند. در حالیکه دولت در همه حال و همیشه از آموزش های دارای نیازهای ویژه حمایت کرده است، این مساله در راستای ارائه آموزش و افزایش آگاهی نسبت به ناتوانی های جسمی و روانی در بین کودکان قرار دارند.

مدرسه هایی با نیازهای ویژه

تعداد زیادی از این مدارس برای تامین نیازهای خود وابسته به خود بوده و باید متخصصان حرفه ای، فیزیوتراپ و روانشناس استخدام کنند و همچنین شهریه دریافت نمایند.

مدرسه هایی با نیازهای ویژه

شمار زیادی از مدارس نیز شروع به ثبت نام کودکان با نیاز های ویژه کرده اند و با این اوصاف برای کمک به کودک در یادگیری دروس و حفظ سطح علمی، شاید نیاز به معلم خصوصی و پرداخت هزینه های آن داشته باشید. در این خصوص باید مدارس مختلف و امکانات آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید.