جدا از عقاید و دیدگاه های مختلفی که در گروه ها و افراد مهاجر ایرانی موجود است و دیده می شود، موضوع و مساله ایرانی بودن و علاقه و عشق به وطن تمامی آن ها را همچنان در یک گروه و رده  قرار خواهد داد. در این مطلب درباره گروه های اجتماعی هموطنان مقیم امارات صحبت خواهیم کرد.

گروه های اجتماعی ایرانیان مقیم امارات

ایرانیانی که در امارات اقامت دارند دارای دیدگاه ها و نظرات مختلفی هستند. به دلیل عدم انسجام یکپارچگی و تنوع فراوان و زیاد  دیدگاه ها، ایرانیان مقیم امارات  فاقد هر گونه مراکز اجتماعی سازمان یافته می باشند و بنابراین نمی توان از لفظ و کلمه جامعه برای آنان استفاده نمود.

گروه های اجتماعی ایرانیان مقیم امارات

با وجود اینکه برخی افراد در انجمن ها یا شوراهای صنفی مختلف در آن جا مشغول فعالیت می باشند، ولی تاکنون و در حال حاضر مرکز یا مجموعه ای به بصورت منظم و هماهنگ و دائمی موفق به جمع آوری جمع زیاد ایرانیان در یک برنامه با هدف واحد و یکسان نشده است.