قبل از هرگونه تصمیمی برای اقامت، بررسی های لازم در خصوص نوع كار و فعالیت خود را انجام دهید. افرادی در دبی موفق به پیشرفت در زمینه کاری خود می شوند که بسیار فعال بوده و دارای سرمایه مناسب و ایده‌های نو در زمینه کاری خود باشند.

 توصیه هایی در مورد اقامت دبی

 

با اطمینان تصمیم بگیرید. چنانچه پنجاه درصد مصمم به كار و اقامت هستید، ویزای دوماهه گرفته و درباره این امور تحقیق و بررسی لازم را انجام دهید:
بافت انسانی محیط را از نظر هماهنگی با روحیات کل خانواده تان بررسی نمایید.

 توصیه هایی در مورد اقامت دبی

هزینه‌های كار و زندگی در تمامی موارد روزمره زندگی را به دقت برآورد كنید و با پیش‌بینی میزان بازدهی شركت خود تطابق دهید. رقبای خود را به خوبی بشناسید. برای این کار می توانید تحت عنوان مشاوره یا مشتری وارد شده و اطلاعات بیشتری كسب نمایید.