دبی آب و هوای گرم و خشک بیابانی دارد.در طول سال باران زيادي نمي بارد و بارش باران عمدتا" در فصل زمستان ديده مي شود.گاهي اوقات بادهاي شديدی نیز می وزد که موجب بروز طوفان شن وایجاد هواي تارو كدر مي شود.به طورکلی بهترین زمان سفر به دبی پاییز وبهار است.

آب و هوای دبی